Политика за поверителност

Политика за защита на лични данни

Политиката за защита на личните данни има за цел да осигури трайна защита на личните данни на потребителите, предоставени във връзка с отношенията, резултат от използването на електронната платформа за продажба на стоки на „ВМФ България“ ЕООД. „ВМФ България“ ЕООД Ви съветва да прочетете внимателно политиката за защита на лични данни. Ако не сте съгласен/на с някое от условията, не Ви препоръчваме използването на уеб сайта и не следва да предоставяте личните си данни.

 

1. Кой е отговорен за обработката на личните данни?

Дружеството „ВМФ България“ ЕООД е отговорно за обработването на личните данни на посетителя/регистрирания потребител и контролира обработването на данните му на страниците на електронните услуги на www.wmf.bg в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и останалите законови изисквания и настоящата Политика за защита на личните данни. При обработването на личните данни са приложими принципите на чл. 5 от Общия регламент за защита на личните данни: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялост и поверителност и отчетност.

Данни за контакт:

"ВМФ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 201215755

Седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район р-н Средец, ул. Шипка № 36

Телефон за връзка: +359 2 8412439

Електронна поща: [email protected]

 

2. Понятия

Някои от основните понятия във връзка със защита на личните данни съгласно чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните са:

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3) „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

4) „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

5) „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

6) „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

7) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

8) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

9) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

10) „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

11) „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

12) „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

 

3. Цели и обхват на политиката за поверителност

„ВМФ България“ ЕООД обработва личните данни на посетителя/регистрирания потребител по начина, по който те са предоставени от него при регистрацията му на уеб страницата и поръчката във формата за регистрация, за да се изпълни конкретната поръчка през нашия онлайн магазин. Освен това, ако посетителят/регистрираният потребител е дал съответното съгласие, „ВМФ България“ ЕООД ще може да обработва лични данни за създаване на потребителски профил на потребителя и за запитвания и своевременното информиране за най-новите продукти, разпродажби и отстъпки в магазините на „ВМФ България“ ЕООД, посредством нашия бюлетин.

За обработването на Вашите данни, както това е описано по-долу, „ВМФ България“ ЕООД се базира на следното:

 • Обработването на лични данни от страна на „ВМФ България“ ЕООД е необходимо с оглед подобряване на услугите, които дружеството предоставя, както и за откриване и предотвратяване на опити за измама и за защита на други законни интереси на „ВМФ България“ ЕООД.
 • Регистрираните потребители трябва да изразят своето изрично съгласие за обработването на изпращане на информационни и промоционални съобщения и анализ на тяхното потребителско поведение и профили.
 • За да могат да бъдат изпълнени поръчките, е необходимо обработването на лични данни, които биват предоставени от посетителят/регистрирания потребител-клиент при своята регистрация и при регистрацията на поръчката, във формата за поръчка и записването на неговите поръчки и плащания по тях.

Потребителят има две възможности да направи една онлайн поръчка и да декларира личните си данни:

Първата от тях е като посетител на електронния магазин. В този случай личните данни на потребителя се запазват в архивите на „ВМФ България“ ЕООД до завършването на конкретната му поръчка и доставянето на съответния продукт, с изключение на данните за транзакции за данъчни цели, като обработката им ще се отнася само до изпълнението на договора за продажба.

Втората от тях е като регистриран потребител на електронния магазин. В този случай потребителят е създал потребителски акаунт в нашия онлайн магазин и неговите лични данни ще бъдат съхранени в архивите на фирмата, докато не поиска тяхното изтриване. Веднъж годишно „ВМФ България“ ЕООД ще изисква от потребителя да потвърди верността на информацията, която съхранява, и да я актуализира, ако има промени. Потребителят може по всяко време да променя или коригира данните си, като влезе в акаунта си на www.wmf.bg със своята електронна поща и парола.

За извършване на всяка транзакция чрез електронния магазин на „ВМФ България“ ЕООД и за извършване на поръчки на продуктите на дружеството се изискват:

 • име и фамилия
 • адрес за доставка на продуктите
 • адрес за фактуриране на поръчката (в случай че е различен от адреса за доставка)
 • данните за фактуриране (в случай че е избрано плащане по фактура)
 • телефон за контакт
 • Електронен адрес (e-mail) на клиента.

Целта на обработката на данните е да бъде изпълнен договора и съответната поръчка, да се поддържа комуникацията с потребителя и изпращането на съобщения във връзка със стадия на изпълнение на поръчката, за уточнения във връзка с параметрите на поръчката и като цяло информация за направените поръчки, доставката на поръчките на определените от потребителя места, потвърждаването и идентифицирането на потребителя в случай на необходимост и информирането за наличните стоки в www.wmf.bg. Посетителят/регистрираният потребител се уведомява, че предоставянето на горепосочените задължителни лични данни, както и данните за транзакциите му, е необходимо условие и предпоставка за точното изпълнение на договора - за поръчката и доставката на продуктите. Поради тази причина не се изисква съгласието на потребителя за тази конкретна обработка. Ако бъде поискано даден продукт да бъде доставен на трето лице, което е различно от посетителя/регистрирания потребител, последният декларира, че ще носи пълната отговорност за информацията и пълното съгласие на лицето, което определя като получател, за съобщаването на личните му данни на „ВМФ България“ ЕООД единствено и само, за да достави съответните продукти до него и поема пълната отговорност за евентуални претенции на това лице към „ВМФ България“ ЕООД. Потребителят се информира, че личните данни, които са свързани с приемане, изпълнение и доставка на поръчката на стоката, както и въпроси, свързани със закупуване на продукти към „ВМФ България“ ЕООД и поръчките в www.wmf.bg, ще бъдат обработвани с цел обслужването на потребителите, както от служителите на „ВМФ България“ ЕООД, така и от трети страни и/или изпълнители на обработката от нейно име в рамките на изпълнението на поръчката. Трети страни-получатели на данни са транспортни фирми, фирми за индивидуални или масови доставки, доставчици на интернет услуги и електронна търговия и центрове за обслужване на клиенти, с които „ВМФ България“ ЕООД сътрудничи и които са предмет на конкретни условия за обработка на лични данни, договорени с „ВМФ България“ ЕООД. „ВМФ България“ ЕООД се грижи за това служителите му, поддържащите уебсайта му и от партньорите му да предприемат всички необходими технически и организационни мерки и за предотвратяване на разкриването на личните данни на посетителите/регистрираните потребители, които обработват личните данни съобразно Общия регламент за защитата на данните.

„ВМФ България“ ЕООД не събира и не изисква разкриване на чувствителни лични данни (данни от специална категория) за целите на своя онлайн магазин.

Никаква друга обработка или предаване на лични данни на потребители няма да се извършва от „ВМФ България“ ЕООД и онлайн магазина му (www.wmf.bg), освен обработката, изискваща съгласие, посочена по-долу, за което „ВМФ България“ ЕООД е получила предварителното съгласие на потребителите-клиентите, или ако това бъде изискано от закона или от компетентен надзорен или съдебен орган.

 

4. Обработка, изискваща съгласие

- За изпращането на регистрирания потребител на информация за най-новите продукти, разпродажби и отстъпки в магазините на „ВМФ България“ ЕООД, посредством нашия бюлетин и www.wmf.bg, регистрираният потребител трябва предварително да е дал изричното си съгласие.

Целта на обработването на данните на регистрирания потребител е информирането му за най-новите продукти, разпродажби и отстъпки в магазините на „ВМФ България“ ЕООД, посредством нашия бюлетин. Можете да оттеглите по всяко време даденото съгласие и да не получавате такъв вид съобщения от www.wmf.bg, като изпратите заявката си по e-mail на електронен адрес [email protected].

- Личните данни на регистриран потребител/посетител, могат да бъдат обработвани и да бъдат провеждани проучвания, с цел подобряване услугите на от „ВМФ България“ ЕООД за посетители/регистрирани потребители. По време на този процес „ВМФ България“ ЕООД може да предприеме необходимите мерки за разпространение на своите продукти до по-голям кръг от хора и да промотира продуктите си. Регистрираните потребители/посетители трябва да дадат своето съгласие за анализ на тяхното потребителско поведение, за да получават персонализирани оферти и информация въз основа на покупките, които са извършили в онлайн магазина на дружеството. Автоматизирана обработка се извършва за следните данни получени от транзакциите на потребителя – закупени продукти, честота на посещенията на сайта, продукти, поставяни в кошницата, демографски данни, декларирани на сайта, времетраене на регистрацията му на сайта, история на поръчките.Това се прави за оптимизиране пазарния опит на регистрираните потребители, поощряването им, комуникацията между продукти, съобразени с нуждите на клиентите на „ВМФ България“ ЕООД, получаването на персонализирани оферти и информация, които ги касаят пряко, за оценката на тенденциите на пазара и на продуктите въз основа на покупките, които е направил съответният потребител.

Посетителят/регистрираният потребител е уведомен, че личните му данни могат да бъдат обработвани от „ВМФ България“ ЕООД и без негово съгласие, когато се касае за изпълнение на задълженията на дружеството по закон - когато съответните данни се изискват от данъчни или от банкови органи при извършване на одит или от компетентните надзорни и съдебни органи.

 

5. Получатели на данните

За изпълнение целите на обработка, данните на посетителя/регистрирания потребител се предоставят и/или могат да бъдат предоставени на:

 • Компетентните служители на „ВМФ България“ ЕООД;
 • Външни сътрудници, предоставящи услуги като интернет услуги, съхранение и управление на поръчки, услуги на центрове за обслужване на клиенти, куриерски услуги, групови доставки на продукти, услуги по установяване на продукти и анализ на данни от покупки.

Данните, които са необходими за изпълнението на техните задължения, се предават при строги ограничения и процедури. Тези фирми използват предоставените им данни съгласно условията за ползване на „ВМФ България“ ЕООД и само съобразно указанията на „ВМФ България“ ЕООД.

 

6. Права на потребителя

Посетителят/регистрираният потребител, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и по-специално Глава III, членове 12-23 от него, както и националното законодателство, и по-специално:

I. Право на достъп на потребителите до отнасящите се за тях данни:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с „ВМФ България“ ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

II. Право на коригиране:

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, ако те са неправилни, както и да ги допълните, ако те са непълни. Ако сте регистриран потребител/имате профил на сайта на „ВМФ България“ ЕООД, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

III. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Имате право да искате от „ВМФ България“ ЕООД изтриването на всички свързани с Вас лични данни по всяко време, освен в предвидените в Общия регламент за защита на личните данни случаи ( Член 17).

IV. Право на ограничаване на обработването:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес. „ВМФ България“ ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради наличие на съдебни искове. Имате право да ограничите обработването на Вашите лични данни и ако претендирате, че те са неточни, че обработването е неправомерно, като в този случай може да възразите с искане данните Ви да бъдат изтрити, вместо да се ограничи използването им. Можете да ограничите обработването на личните Ви данни и ако „ВМФ България“ ЕООД не се нуждае от тях, но те са Ви необходими за упражняване или защита на претенции.

V. Право на преносимост на данните:

Когато „ВМФ България“ ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

VI. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;

VII. Право на защита по съдебен и административен ред:

Това включва право на подаване на жалба до надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни.

VIII. Право на оттеглянето на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.

Освен тези права, посетителят/регистрираният потребител има право, по всяко време и според конкретните обстоятелства да възрази срещу обработване на личните му данни в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на оператора или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на оператора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на потребителя, които изискват защита на личните данни.

При обработване на данни за целите на директния маркетинг, потребителят има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Посочените по-горе права могат да бъдат упражнени по следния начин:

 • онлайн чрез потребителския профил на www.wmf.bg
 • с подаване на молба на имейл адрес: [email protected]
 • на телефон: +359 2 8412439
 • на адрес: ВМФ Централен склад, ул. проф. Никола Маринов 6, с. Лозен 1151, гр. София
 • на www.wmf.bg раздел „Контакти“ и подраздел „Форма за контакт“

 

По отношение правото на достъп и корекция и допълване на личните данни, „ВМФ България“ ЕООД дава възможност на регистрираните потребители на www.wmf.bg да преглеждат, коригират и допълват личните си данни, чрез потребителския си акаунт в www.wmf.bg в графата „Профил“ чрез натискане на полето „Редактиране“ за промяна на отделните категории данни.

По отношение на правото на преносимост на лични данни, дружеството дава възможност на регистрираните потребители да получат личните си данни и/или да ги предадат на друг администратор, като подадат писмено искане на електронен адрес [email protected].

Всеки регистриран потребител е уведомен, че има право да оттегли съгласието си за обработка на данните му в www.wmf.bg в графата „Профил“ чрез натискане на полето „Редактиране“.

„ВМФ България“ ЕООД се задължава да отговоря на исканията на субекта на данни без ненужно забавяне и най-късно в рамките на един месец. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. „ВМФ България“ ЕООД информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато потребителят подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако посленият не е поискал друго. Ако „ВМФ България“ ЕООД не предприеме действия по искането на субекта на данни, администраторът уведомява субекта на данни без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

 

7. Срок на съхранение на личните данни

Личните данни на потребителя посетител се об работват от „ВМФ България“ ЕООД, до приключването на конкретната поръчка. Данните на регистрирания потребител се записват и обработват докато потребителят не поиска заличаването на акаунта му или за всяка обработка на данните му въз основа на негово съгласие – докато не заяви оттеглянето на съгласието си за целите на предоставянето на услуги на „ВМФ България“ ЕООД. Някои необходими лични данни, отнасящи се до взаимоотношенията на потребителя с „ВМФ България“ ЕООД, както и информацията, съгласието и оттеглянето на съгласието му за обработката на неговите данни, ще останат като информация за регистрирания потребител, с оглед да се осигури доказателство за законосъобразност на обработката на данните му от „ВМФ България“ ЕООД, и за защита на претенциите на страните.

 

8. Информация за защита на данните за WMF Perfection 600

В рамките на покупката на WMF Perfection 600 Ви информираме за обработването на Вашите лични данни във връзка с използването в мрежа на напълно автоматичната кафемашина и връзката в домашната мрежа за предоставяне на функционални актуализации на устройството.

Кой е отговорен за обработването на данни?

Отговорната страна по смисъла на закона за защита на данните е
ВМФ България ЕООД, гр. София, ул. „Шипка“36

Длъжностно лице по защита на данните

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните в компанията на
ВМФ България ЕООД,
Седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район р-н Средец, ул. Шипка № 36;

ел. поща: [email protected]

С каква цел се обработват Вашите данни?

Ние обработваме Вашите лични данни от категориите данни за връзка и данни за машината изключително за предоставяне на функционални актуализации за устройството.

Какво е правното основание за дейността по обработване?

Правното основание за обработването на Вашите данни за горепосочените цели е чл. 6, ал. 1 DS-GVO (Общ регламент относно защитата на данните).

Кои са получателите на данните?

Получателите на данните са WMF GmbH и Groupe SEB, където се съхраняват прехвърлените данни.

Колко дълго ще се съхраняват данните?

Вашите данни ще се съхраняват, докато съществува правното основание за съгласието и устройството е свързано с интернет.

Какви лични данни се обработват?

Ние обработваме следните данни: Сериен номер, дата и час, MAC адрес, версия на фърмуера, име на модела, номер на CMMF, марка, област, състояние на актуализация.

Къде се обработват данните?

Ние обработваме данните на ИТ системите на компанията или Groupe SEB. Достъпът до данните е ограничен до лицата, които са назначени във връзка с изпълнението на горепосочените цели.
Ние гарантираме, че техническите и организационни мерки, изисквани съгласно член 32, параграф 1 от ОРЗД, са взети и спазени.

Вашите права като субект на данни

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които обработваме за Вас.

Освен това имате право на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването, доколкото имате право да го направите по закон.

И накрая, имате право да възразите срещу обработването в рамките на закона.

Същото важи и за правото на преносимост на данните.

Право на обжалване

Имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните относно обработването на лични данни от нас.

 

Информация относно съгласието за обработване на лични данни в рамките на свързаното в мрежа използване на WMF Perfection 600

Защитата на Вашите лични данни, които ни предоставяте за обработка, е от особено значение за нас.

В предишното известие за защита на данните ви информирахме за обработването на Вашите лични данни във връзка с WLAN връзката на вашия WMF Perfection 600.

Вашето съгласие за това обработване се дава от Вашето подразбиращо се действие, т.е. създаването на WLAN връзка на вашето WMF Perfection 600 с Вашата интернет връзка.

Доказателство за Вашето съгласие се предоставя чрез съхраняване на горепосочените данни за връзка в системите на WMF или Groupe SEB.

В контекста на използването в мрежа на WMF Perfection 600 е необходимо машината да бъде свързана към домашната мрежа, за да се получават редовни, функционални актуализации на машината.

В случай на възражение съгласно член 21 от ОРЗД не е възможно да се получават функционални актуализации за машината. Офлайн използването на машината, разбира се, все още е възможно.

Всички права запазени © 2024 WMF