Общи условия

Общи условия за онлайн магазин на „ВМФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

§ 1 Приложно поле

(1) Настоящите Общи условия регулират единствено договорните отношения между продавача „ВМФ България“ ЕООД (“Продавач”), регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201215755, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Средец, ул. Шипка № 36, и съответния купувач, възникнали посредством интернет платформата за продажби www.wmf.bg.

(2) Купувачи могат да бъдат както потребители, така и търговци.

(3) „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което като страна по договори, попадащи в приложното поле на настоящите Общи условия, действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия.

(4) „Търговец“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице или юридическо лице, независимо дали е от частен или публичен характер, което действа, включително чрез посредничеството на друго лице, действащо от негово име или за негова сметка, за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия във връзка с договори, попадащи в приложното поле на настоящите Общи условия.

§ 2 Предмет на договора

(1) Предмет на съответния договор е продажбата на стоки от Продавача към купувача чрез интернет платформата за продажби www.wmf.bg.

(2) Поставените на общата страница на магазина www.wmf.bg оферти с твърда цена представляват обвързващи оферти от страна на Продавача за сключване на договор за продажба за съответната стока.

§ 3 Сключване и език на договора

(1) Продавачът предлага своите стоки във формат на твърда цена.

(2) При продажба на стоки с твърда цена офертата се приема от купувача с натискането на бутона „купи“ и последващото потвърждаване. При стоки с твърда цена, за които купувачът е избрал опцията „незабавно плащане“, офертата е приета, когато купувачът натисне бутона „плати веднага“ и извърши непосредствено следващия процес по плащане. Купувачът може също така да приеме офертата като сложи стоки в потребителската кошница (доколкото те са налични) и извърши непосредствено следващия процес по плащане.

(3) Текстът на договора не се съхранява от продавача и не може да бъде свалян след приключване на процеса по поръчка. След сключването на договора Продавачът изпраща на купувача имейл потвърждение, в което отново са посочени данните от поръчката, както и указания за изпълнение на договора за продажба. Информация относно поръчката се съхранява от продавача в срок от 90 дни след сключване на договора.

(4) Езикът на договора е български език.

(5) Купувачът може да открие грешки във въвеждането на информацията преди окончателното изпращане на поръчката чрез проверката ѝ в специално обособена интернет страница и ако е необходимо да ги коригира, като се върне на предишната страница чрез натискане на бутона „назад“.

§ 4 Право на отказ

(1) Ако купувачът е потребител, то той има право да се откаже от договора в рамките на 14 дни без да посочва причини за това, като за това той не дължи обезщетение или неустойка. При договори за продажба срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни от деня, в който купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от купувача, влезе във владение на стоките. При договор за продажба на множество стоки, поръчани с една поръчка, но доставяни отделно, срокът за упражняване на правото на отказ е 14 дни от деня, в който купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от купувача, влезе във владение на последната стока. В случай на договор за доставка на стока, състояща се от множество партиди или части, срокът за упражняване на правото на отказ е 14 дни от деня, в който купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от купувача, влезе във владение на последната партида или част. При договори за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време срокът за упражняване на правото на отказ е 14 дни от деня, в който купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от купувача, влезе във владение на първата стока.

(2) За да упражни правото си на отказ Купувачът трябва да информира за решението си да се откажете от договора Продавача чрез изпращане недвусмислено заявление (напр. с писмо, изпратено по пощата, по факс или по имейл). За тази цел може да използва приложения образец на формуляр за отказ в Приложение № 1 на настоящите Общи условия, това обаче не е задължително. Правото на отказ е упражнено в срок, ако изпратите съобщението за неговото упражняване преди изтичането на срока.

§ 5 Последици от отказа

(1) При отказ от договора, продавачът трябва да възстанови на купувача всички суми, получени от купувача, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникнали от избор доставка, различна от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който е бил уведомен за решението на купувача да се откаже от договора. Продавачът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство като това, използвано от купувача при първоначалната трансакция, освен ако с купувача изрично не е уговорено друго; в никакъв случай на купувача не се начисляват такси за възстановяването. Продавачът има право да откаже изплащането на сумите, докато не получи стоките обратно или докато купувачът не докаже, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

(2) Купувачът трябва да изпрати обратно на продавача стоките за своя сметка без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който е съобщил на продавача решението си да се откаже от договора. Крайният срок е спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дни от датата, на която потребителят е съобщил на продавача за решението си да се откаже от договора. Потребителят носи единствено преките разходи по връщането на стоките.

(3) Купувачът отговаря само за намаляване стойността на стоките, причинено от боравене с тях, различно от необходимото, за да се установят естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоките.

(4) Независимо от законовото право на отказ купувачът може да върне на продавача всички стоки, изпратени директно от него, в рамките на 14 дни от получаването им, при условие, че стоката се намира в неизползвано и невредимо състояние. Стоките, които трябва да се върнат обратно на продавача в следствие на упражненото право за отказ от договора, следва да се изпращат единствено на следния адрес:

ВМФ Централен склад
ул. проф. Никола Маринов 6
с. Лозен 1151, гр. София

(5) Образец на формуляра за отказ ще намерите в края на настоящите общи условия (Приложение № 1).

§ 6 Доставка

(1) Срокът за обработка на поръчката и експедиране на стоката е до 10 работни дни от сключване на договора при стоки, които са налични към момента на поръчка. При стоки, които не са налични към момента на поръчка, срокът на доставяне на стоката е от 2-4 седмици. Датата за доставка се отнася към получаване на плащането в деня на продажбата и може да се види на страницата на стоката. При по-късно получаване на плащането съответно се отлага и датата на доставката.

(2) При невъзможност за извършване на доставката в определения срок поради неналичност на поръчаната стока и невъзможността за доставка от страна на главния си доставчик, Продавачът е длъжен да уведоми незабавно Купувача в писмена форма за изчерпването на стоката и да предложи нов срок за нейното извършване. В случай, че Купувачът не е съгласен с предложения нов срок за доставка, той има право да се откаже от договора.

(3) Доставката протича при съответните посочени в офертата разноски по изпращането на стоката. Превозът на стоки се извършва само от предложените от Продавача превозвачи. Ако купувачът е потребител, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху него в момента, в който той или трето лице, посочено от купувача и различно от превозвача, влезе във владение на стоките. Ако купувачът е търговец, рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху него в момента, в който стоката бъде предадена на ангажирания превозвач. Без да се нарушават правата на потребителя по отношение на превозвача рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на превозвача, ако потребителят е възложил на превозвача да транспортира стоките и избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца.

§ 7 Плащане

(1) Kупувачът е задължен за предварително плащане на цената. Цената е дължима незабавно след сключването на договора и трябва да се плати чрез един от предлаганите от продавача начини за плащане.

(2) Валидни са цените, посочени към момента на поръчката на страницата на стоката. Посочените цени са крайни цени, т.е. с включен законоустановен размер на данък добавена стойност.

(3) Продавачът предлага следните начини за плащане:

  • плащане чрез директен дебит;
  • плащане с кредитна карта;
  • плащане с наложен платеж;

§ 8 Гаранция за съответствие

(1) Доколкото в настоящия параграф не е уговорено друго, се прилагат законовите разпоредби относно гаранцията за съответствие. Гаранцията не обхваща дейности по обслужване и поддръжка.

(2) Ако купувачът е потребител, то гаранционните претенции могат да се предявяват в срок до две години от предаването на вещта, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието. Ако купувачът е търговец, гаранционните претенции се предявяват в срок до 1 година от предаването на вещта. При съзнателно премълчаване на недостатък от страна на продавача претенциите се погасяват в срок от три години.

(3) Гаранционните права на купувача са обусловени от надлежното изпълнение на задължението му за преглед и навременно уведомяване за наличието на недостатък, освен ако същият е потребител. Недостатъци, които не могат да бъдат установени в рамките на надлежен преглед, трябва да бъдат съобщени на продавача незабавно след откриването им; в противен случай стоката се счита за одобрена дори и с наличието на тези недостатъци.

(4) Купувачът има право на последващо изпълнение в случаите на предявяване на гаранционни претенции срещу Продавача, т.е. на отстраняване на недостатъка или замяна на дефектната стока. Продавачът може да откаже избраният от купувача начин на последващо изпълнение, ако избраният начин за изпълнение налага на продавача неразумни разходи в сравнение с другия. Взимат се предвид особено стойността на стоката, ако нямаше недостатък, значимостта на несъответствието, както и въпроса дали е възможно да се предложи друг начин на изпълнение, който не е свързан със значителни неудобства за купувача. Ако отстраняването на недостатъка е неуспешно, купувачът има право по свой избор или да развали договора, или да поиска намаление на уговорената цена. Ако купувачът е търговец, то той има правата по чл. 195 от българския Закон за задълженията и договорите.

(5) От законовата гаранция за съответствие се изключват бързо износващите се части, вреди от претоварване и променени уреди. Освен това законовата отговорност за недостатъци е изключена и когато недостатъкът е причинен от естествено износване, температурни и метеорологични влияния, както и в следствие на дефектни контакти, дефектно сглобяване, обслужване, смазване и употребена сила. По нататък се изключва законовата отговорност за несъответствия, причинени от неправилна употреба на машината, напр. неправилни промени или самоволни дейности по поддръжка от страна на купувача или от трети лица, както и за умишлено претоварване на машината. Допълнителни разяснения се съдържат в инструкцията за употреба, когато е налична Предпоставка за гаранционното обслужване е Купувачът да е спазил указанията за експлоатация, поддръжка и ремонт, съдържащи се в нея.

(6) Уведомленията за несъответствие от търговци се приемат само в писмена форма. Уведомленията за несъответствие от потребители могат да са в писмена или устна форма.

(7) При предявяването на рекламация Купувачът задължително представя на Продавача гаранционна карта, когато има такава за съответната стока и касова бележка/фактура, както и всякакви други документи, които доказват недостатъците на стоката и установяващи претенцията по основание и размер.

(8) Горепосочените давностни срокове не важат при наличието на умисъл. Освен това те не важат и за искове от недостатъци на стоката в случаите на увреждане на живота, тялото или здравето, при нарушение извършено с груба небрежност или при виновно нарушение на съществени договорни задължения.

§ 9 Прекратяване и разваляне на договора

(1) Освен случаите, предвидени с настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ВМФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или прекратяване поддържането на сайта му.

(2) Когато Продавачът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на законоустановения 30-дневен срок, Купувачът изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Продавачът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, Купувачът има право да развали договора. В случай, че Продавачът е отказал да достави стоките или доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за потребителя, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата и не достави и предаде стоките в уговорения с Купувача срок или в рамките на 30-дневния срок, потребителят има право незабавно да развали договора.

(3) При разваляне на договора за продажба Продавачът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне всички суми, които са платени по договора.

§ 10 Отговорност

(1) Продавачът носи отговорност съгласно законовите разпоредби за вреди, възникнали от увреждане на живота, тялото, здравето, както и за други вреди, основаващи се на съзнателно или грубо нарушение на съществени задължения по договора. Във всички останали случаи, отговорността на продавача е изключена, освен ако е налице умишленото нарушение на материално право.

(2) Не се засягат разпоредбите на българския Закон за защита на потребителите относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока.

§ 11 Застраховка срещу рисковете по превоза

(1) Застраховката за рискове по превоза покрива всички застрахователни рискове, на които са изложени превозваните стоки, включително, но не само повреда в стоките в следствие на превоза, кражба на товара или недоставянето му.

(2) Не се покриват рисковете след прекъсване на превоза или при отклонение от пътя.

(3) Застраховката важи единствено при условие, че купувачът констатира повредата в опаковката/в стоката в деня на получаването. Ако Купувачът приеме товара, преди да са установени вредите, не се дължи обезщетение.

(4) Купувачът е длъжен надлежно да документира установената повреда. Снимки на повредената вещ и опаковката, както и доказателства за стойността на вещта са неразделна част от предявяването на застраховката. Купувачът следва да представи снимки на повредения колет, на външната и вътрешна опаковка и на повредения предмет, кратко описание на дефекта и касова бележка.

§ 12 Рецензии и коментари от клиенти на онлайн магазина

(1) Когато публикувате съдържание, предоставяте мнения, коментари или друго съдържание на този уебсайт, Вие предоставяте на „ВМФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и свързаните с него дружества, които представляват помежду си дружества с мажоритарно участие или с мажоритарни дялове, зависими и контролиращи дружества, дружества от група (концерн), клонове и други, неизключителното, безсрочно, безвъзмездно, подлежащо на сублицензиране и прехвърляне право да възпроизвеждат, променят, адаптират, публикуват, превеждат и създават производни произведения, разпространяват и показват това съдържание по целия свят във всякакви медии.

(2) Вие се съгласявате, че правата, които сте предоставили по-горе, са неотменимо предоставени за срока на защита на вашите права на интелектуална собственост във връзка с такова съдържание и материали.

§ 13 Информация за защита на лични данни

(1) „Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

(2) С приемането на настоящите Общи условия купувачът изразява изричното си съгласие за събирането, използването, предаването, съхранението и защитата на своите лични данни съгласно описаното в този параграф и Политика за защита на лични данни на „ВМФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Лични данни (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл-адрес) се използват изключително за обработването на запитвания или за изпълнение на продажбата, съответно за други доверени от купувача цели и съблюдавайки действащите правни разпоредби. Личните данни се обработват поверително и не се предоставят на трети лица, освен ако това е необходимо за изпълнение на поръчката, съответно за други доверени от купувача цели и/или купувачът се е съгласил писмено или по електронен начин с такова използване, или продавачът е законово задължен за такова обработване.

(3) Купувачът има правото по всяко време да оттегли за в бъдеще съгласието си за събирането, обработването и използването на личните му данни.

(4) Купувачът има правото да получава информация за съхранените данни и ако е необходимо да иска тяхното коригиране или заличаване. Ако купувачът го изиска, продавачът му съобщава съгласно действащото право, дали и какви лични данни за купувача се съхраняват при него.

(5) Със сключването на договора Купувачът дава съгласието си за събирането, обработването и използването на неговите лични данни съгласно дадените по-горе указания. Продължаващо използване на личните данни е възможно единствено с изричното съгласие на купувача, което може да бъде оттеглено за в бъдеще по всяко време.

§ 14 Заключителни разпоредби

(1) Към настоящите Общи условия и към съответния сключен договор за продажба се прилага изключително българското право. Изключва се приложимостта на разпоредбите на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. В случай, че купувачът е потребител, българското право се прилага доколкото не ограничава предоставената чрез задължителни правни разпоредби защита, осигурена от държавата, в която е обичайното местопребиваване на купувача.

(2) Ако купувачът е търговец, всички спорове, произтичащи от или във връзка със сключения договор или с настоящите Общи условия, са подсъдни на съдилищата по седалището на продавача в София. В случай, че купувачът е потребител, подсъдността се определя съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. В случай че отделни части от настоящите общи условия са частично или изцяло недействителни, действителността на останалите уговорки не се засяга. На мястото на недействителните уговорки се прилагат, доколкото такива са налице, законовите разпоредби.

Всички права запазени © 2024 WMF